پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

برای هر عبارت پرسشنامه یک مقیاس درجه بندی پنج

رتبه ای وجود دارد که دارای ارزش صفر تا 4 است .

برای برخی از جمله ها این نمره گذاری از کاملا موافقم

تا کاملا مخالفم به ترتیب صفر تا 4 تعلق می گیرد و

برای برخی دیگر بر عکس

این آزمون را می توان به صورت فردی یا گروهی اجرا کرد .
محیط آزمون گیری باید راحت – بدون سرو صدا و دارای نور کافی باشد .
برای هر آزمودنی پرسشنامه و پاسخنامه ارائه می شود .
هیچ محدودیت زمانی برای پاسخ گویی به آزمون وجود ندارد .
این پرسشنامه دارای 2 فرم است .
یک فرم s برای گزارش های شخصی و یک فرم r برای درجه بندی مشاهده گر .
فرم r با ضمیر سوم شخص شروع می شود و برای درجه بندی افراد توسط همسر – همسال یا کارشناسان است.
فرم r می تواند به صورت مستقل برای ارزیابی به کار رود .
فرم r می تواند به عنوان مکملی برای گزارش های شخصی یا اعتبار آن مورد استفاده قرار گیرد .

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها اسلاید از پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیتی NEO - چهل و پنج اسلاید

خرید آنلاین